MB Grup Sigorta / Ürünler / Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

İşveren Mali Mesuliyet

635658212353058097Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

3. Şahıs Mali Mesuliyet

635658212859778581Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Asansör Sorumluluk

635658213336029094Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar teminat altına alan bir sigorta ürünüdür

Ürün Sorumluluk

635658213737123189Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Yönetici Sorumluluk

635658214490405971Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan hasarları poliçe kapsamı dahilinde teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Mesleki Sorumluluk

635658214902906958Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;- Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya

– Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk

635659177150257390Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

635658215723064831Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Zorunlu Özel Güvenlik Mali Sorumluluk

635658216037909000Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları policed belirtilen limitler dahilinde temminat altına alan sigorta ürünüdür.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

635658216573222420Sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydan gelecek zararlardan dolayı sigortalıya gelecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Teknoloji Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk Sigortası meslek mensubunun;

  • İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi,
  • Mesleki hizmeti yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller,
  • Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme,
  • İhmal sonucu görev aksatma,
  • Mesleki hizmeti yerine getirmemesi,
  • Gizliliği ihlal

gibi fiillerin sonucu oluşabilecek ve üçüncü şahıslar tarafından meslek mensubundan talep edilebilecek finansal zararlara karşı güvence sağlar. Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için söz konusu olan avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları ile teknoloji ürünlerinin performans gösterememesine bağlı olarak talep edilen tazminat da mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olan teminatlardır.

Multimedya Sorumluluk

• Televizyon, kablolu yayın, uydu yayını veya radyo yayıncılığı, vb.
• Gazete, dergi, kitap, müzik, rehber, elektronik yayın, video, senaryo, basım, yayın, reklam, grafik vb

Belgelendirme Firmaları Mesleki Mesuliyet

Belgelendirme Firmaları Mesleki Mesuliyet

Yeminli Mali Müşavir Mesleki Mesuliyet

Yeminli Mali Müşavir Mesleki Mesuliyet

Mimar Mühendis Mesleki Mesuliyet

• Yıllık sorumluluk limiti
• Proje bazlı sorumluluk limiti

Bağımsız Denetim Firmaları Mesleki Mesuliyet

Bağımsız Denetim Firmaları Mesleki Mesuliyet

Adam Kaçırma ve Fidye Sigortası

• Her zaman göz önünde olan kişiler
• Paraya kolay ulaşabileceğine inanılan özel ve tüzel kişiler
• Seyahat veya iş için yabancı ülkelerde bulunanlar
• Kolay hedefler
• “bana bir şey olmaz” diyenler
• çevreye, tehditlere, gözlemlere kayıtsız olan kişiler
• hayatları rutin düzende olan kişiler

Teminatlar
• Fidye Paraları
• Nakliye/Teslimat
• Tüm Gerekli ve Makul Masraflar
• Tıbbi masraflar
• Rehabilitasyon masrafları
• Şahsi finansal kayıplar (maaş gibi…)
• Mahkeme Kararları, Uzlaşma ve Savunma Giderleri
• Ölüm ve Sürekli Sakatlık
• İş Durması
• Danışmanlık Giderler