MB Grup Sigorta / Ürünler / Oto Kaza Sigortaları

Oto Kaza Sigortaları

Trafik

635658225244958346Motorlu araçlar için yaptırılması yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigorta Poliçesi, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolu Trafik Kanunu hükümleri dahilinde ve belli limitler çevresinde teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Kasko (Filo Kasko)

635658225524646353Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

» Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
» Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
» Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
» Aracın yanması,
» Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

İhtiyari Mali Mesuliyet

635658226194960231Motorlu aracın, işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçe teminat kapsamında olmak koşuluyla poliçede yazılı teminat limitlerine kadar teminat altına alan bir sigorta ürünüdür

Yeşil Kart

635659067842543680Üye ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazaların sonucunda zarar görenleri poliçe bedeli limitlerinde teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası

635659068352700671Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altınaalan bir sigorta ürünüdür.