MB Grup Sigorta / Ürünler / Kaza Sigortaları

Kaza Sigortaları

Ferdi Kaza

635658220374480084Sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Aşağıdaki haller de kaza sayılır:
a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.
c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Taşınan Para

635659181122764802Para ile ölçülebilen kıymetlerin (nakit, çek, senet, kıymetli evrak… vb), poliçede belirtilen güzergahta Sigortalının bordrolu personeli tarafından taşınması sırasında gerçekleşebilecek hasarları Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Emniyeti Suistimal

635658221341669474Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.